Adaptacja projektu

Adaptacja projektu

Co to jest adaptacja projektu typowego?

Adaptacja projektu gotowego to dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych i terenowych.

Do czego służy adaptacja projektu typowego?

Wykonanie adaptacji jest niezbędne do przekształcenia projektu gotowego w projekt budowlany, umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę.

Kto może wykonać adaptację projektu typowego?

Adaptacji projektu gotowego może dokonać każdy projektant, który posiada stosowne do tego uprawnienia.

Jak wykonać adaptację projektu gotowego do lokalnych warunków?

  • Na mapie do celów projektowych nanieść budynek hali wraz z przyłączami mediów do sieci zewnętrznych, z infrastrukturą drogową, parkingami oraz ewentualnym łącznikiem, tworząc tym samym plan zagospodarowania terenu.
  • Trasy proponowanych przyłączy należy uzgodnić w ZUDP (Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej).
  • Wykonać projekty przyłączy mediów do sieci zewnętrznych i uzgodnić je u Gestorów sieci.
  • Wykonać projekt łącznika (o ile będzie wymagany).
  • Wykonać sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku uwzględniając lokalne obciążenia normatywne wynikające ze strefy klimatycznej, a na podstawie badań geologicznych dostosować fundamenty hali do warunków gruntowych.
  • Dostosować instalacje wewnętrzne do warunków miejscowych.
  • Osoby adaptujące projekty poszczególnych branż powinny podpisać projekt jako autorzy adaptacji.
  • Zaopiniować projekty przez rzeczoznawców ppoż., sanepid i BHP.